/bhg

 1. bhag01 dharmakSetre kurukSetre samavetA yuyutsavaH
 2. bhag02 taM tathA kRpayA viSTam azrupUrNAkulekSaNam
 3. bhag03 jyAyasI cet karmaNas te matA buddhir janArdana
 4. bhag04 imaM vivasvate yogaM proktavAn aham avyayam
 5. bhag05 saMnyAsaM karmaNAM kRSNa punar yogaM ca zaMsasi
 6. bhag06 anAzritaH karmaphalaM kAryaM karma karoti yaH
 7. bhag07 mayy AsaktamanAH pArtha yogaM yuJjan madAzrayaH
 8. bhag08 kiM tad brahma kim adhyAtmaM kiM karma puruSottama
 9. bhag09 idaM tu te guhyatamaM pravakSyAmy anasUyave
 10. bhag10 bhUya eva mahAbAho zRNu me paramaM vacaH
 11. bhag11 madanugrahAya paramaM guhyam adhyAtmasaMjJitam
 12. bhag12 evaM satatayuktA ye bhaktAs tvAM paryupAsate
 13. bhag13 idaM zarIraM kaunteya kSetram ity abhidhIyate
 14. bhag14 paraM bhUyaH pravakSyAmi jJAnAnAM jJAnam uttamam
 15. bhag15 UrdhvamUlam adhaHzAkham azvatthaM prAhur avyayam
 16. bhag16 abhayaM sattvasaMzuddhir jJAnayogavyavasthitiH
 17. bhag17 ye zAstravidhim utsRjya yajante zraddhayA nvitAH
 18. bhag18 saMnyAsasya mahAbAho tattvam icchAmi veditum